Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

21 września 2019, sobota - 22 września 2019, niedziela

Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Organizator

Expo Property
e-mail: biuro@expoproperty.pl
kom.: 792 772 220

Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu odbędą się w dniach 21-22 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich osób, któ­re chciałyby kupić mieszkanie lub kupić, czy nawet wybudować dom w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach na terenie Górnego Śląska!

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Większość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli również pełną ofertę firm zajmujących się budową domu od A do Z, pełną ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz, bez­płatne porady archi­tek­tów i naj­wy­bit­niej­szych desi­gne­rów. Uzu­peł­nienie oferty sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego i ubezpieczeń.

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego i wykań­cza­ją­cego swoje nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipo­tecz­nych, pro­mo­cje na wypo­sa­że­nie wnętrz i na kom­plek­sową budowę domów.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka