Śląskie Targi Nieruchomości

08 września 2018, sobota - 09 września 2018, niedziela

Śląskie Targi Nieruchomości w MCK

Organizator

EXPO PROPERTY BIS
Al. Chruściela 42a
04-401 Warszawa
office: +48 22 697 16 22
www.expoproperty.pl 

Ślą­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to wydarzenie dedykowane wyłącznie inwe­sty­cjom miesz­ka­niowym z woje­wódz­twa Ślą­skiego oraz ofercie budowy domu od A do Z.

To dosko­nała oka­zja do porów­na­nia ofert w jed­nym miej­scu i zakupu nowego M.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać na Ślą­sku. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w wybra­nej loka­li­za­cji. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja ? to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Na tar­gach pre­zen­tuowane są zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość naszych wystaw­ców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu ?od ręki? można kupić wyma­rzone ?M?. 

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.

Spodek w Katowicach › Skocz do Spodka